فیروز:نمیشد اول فرشارو تحویل بدی بعد بری بوگیر بخــــــــ