در بدترین ما آنقدر خوبی هست و در بهترین ما آنقدر بدی هست