کارگردان اين دنيا خداست، مهم نيست نقش ما در اين مجموعه ثر