{••دَست مَن نیست که بیشتَر از هِمه بودَنتو میخوآم:):heavy