شب... با وجود عدم نور پر رنگ تر می کنه همه چیو، جاهای خال