‏کاش میشد آدمیزاد گاهی فقط برای چند لحظه فارغ از هر اتفاق