به گمانم ذهنیتی که آدما از خودشون برای هم به یادگار میزار