کاش آدم میتونست برگرده به روزایی ک خیلیارونمیشناخت....!!!