این مطلب اولین بار در سال 2001 توسط زنی به نام ریتا در وب