حساب و کتاب دنیارو ک ورق میزدم از فرمـول عدالـتش خوشم اوم