ویژه کنید
عکس و تصویر دلم برات تنگ میشه برا وقتایی که از عصبانیت دستتو لای موهات میکشیدی برا وقتایی ...

دلم برات تنگ میشه برا وقتایی که از عصبانیت دستتو لای موهات میکش...

دلم برات تنگ میشه
برا وقتایی که از عصبانیت دستتو لای موهات میکشیدی
برا وقتایی که از استرس با شلوارت ور میرفتی
دلم برات تنگ میشه
برا اعتراضات به داورا
خیلی میخواستمت خیلی
خیلی میخوامت:)))
لاو یو کووواچ😔 ♥ ️

Loading...