تازه شروع کردم به دیدنش ، الکی نیس انقدر معروفه ! anime a