گفتمش دل می خری؟ پرسید چند؟ گفتمش دل مال تو تنها بخند! خن