من برعکس خیلی ها: اخلاقـــــــم سگ نــــــیس رفــــــتارم