#خان_زاده  #پارت79* * * *چند تقه به در چوبی و قدیمی خونمون ز...

#خان_زاده #پارت79

* * * * چند تقه به در چوبی و قدیمی خونمون زدم که طیبه در و باز کرد. با دیدن من جیغ زد و گفت _آیلین خدا مرگم بده چی شدی؟ با صداش خاتون و بابا هم بیرون اومدن و با دیدن من توی سر و صورتشون کوبیدن. خاتون دستمو کشید و گفت _بیا تو دختر با این ریخت و قیافه ایستادی جلوی در آبرو نمیمونه برامون. پوزخند زدم و گفتم _برامون؟آبروتون مهم تره الان نه؟ بعدشم چرا آبروی شما بره؟ آبروی اون نامردی میره که این بلا رو سرم آورد. بابام با نگرانی گفت _کی؟ کی این کارو باهات کرده دخترم؟ به جای من طیبه جواب داد _معلومه دیگه... خان زاده. بشکنه دستش چه بدم زده.بیا قربونت برم... بیا بشین حساب این کارشو پس میده. نشستم. بابام کنارم نشست و گفت _خاتون... برو یه پمادی،یخی چیزی بیار بذاریم روی صورتش... خاتون رفت و دو دقیقه بعد غر غر کنان برگشت _زنگ میزدی ما میومدیم دیگه دختر اومدی تا اینجا نمیگی اهالی ببینن چه طور بی آبرو میشیم؟ ناباور گفتم _تو این موقعیت سرزنشم می کنین که چرا اومدم؟ بابا نمی‌خواین شما یه چیزی بگین؟ بابامم که سکوت کرد با نفرت بلند شدم و گفتم _من به خیال اینکه خانواده دارم اومدم اینجا... طیبه تند دستمو گرفت و گفت _نمی‌ذارم بری...واقعا که متاسفم براتون دختره رو آش و لاش کرده جای دلداری بدتر حالش و خراب می کنین. خاتون تند گفت _وا چی گفتم مگه؟من واسه حفظ زندگی خودش گفتم... منم مثل تو وای وای کنم که کارش به طلاق بکشه؟ متعجب گفتم _با این بلایی که سرم آورده توقع دارید باهاش زندگی کنم؟ خاتون با طعنه گفتم _دو روز رفتی شهر حرفای تلویزیون و میزنی. دختر کیو دیدی از اهالی اینجا کارش به طلاق بکشه؟مگه نوه ی حال محمد شوهر مثل سگ کتکش نمی‌زد؟مگه همین دختر خاله تو شوهرش کم سیاه و کبود کرد؟حالا تو سر یه دعوا میخوای طلاق بگیری؟ دیگه نموندم تا حرفای مزخرفش و گوش کنم. سر تکون دادم و گفتم _باشه... غلط کردم اومدم. خواستم برم که بابا گفت _کجا میری آیلین؟ ایستادم و خیال کردم بابام میخواد تصلیم بده اما حرف بعدیش پوزخندی روی لبم نشوند _بمون آفتاب که زد باهم میریم. خودم با خان زاده حرف میزنم برگشتم و با تاسف گفتم _همین امشب برمی گردم شهر. به صدا زدناشون اعتنا نکردم و بیرون رفتم. ای آیلین بی کس. از دست اهورا فرار کردی فکر کردی اگه بیای اینجا خانواده ای داری. در حالی که اشکام می‌ریخت راهو در پیش گرفتم که چشمم به ماشین اهورا افتاد و با طپش قلب تند پشت درختا پناه گرفتم :maple_leaf::maple_leaf::maple_leaf::maple_leaf:

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها