قبل از نوزده سالگی، زندگیم پر بود از نگاه های مادی و ظاهر