نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

اگر اسم این حسی که به تو دارم عشق است هیچوقت قبلا عاشق نبوده ام مرا به دیدن جسمانی تو هیچ نیازی نیست چنان پرم از تو چنان پر که بیشتر شبیه شوخی زیبایی هستم ...

اگر اسم این حسی که به تو دارم عشق است هیچوقت قبلا عاشق نبوده ام مرا به دیدن جسمانی تو هیچ نیازی نیست چنان پرم از تو چنان پر که بیشتر شبیه شوخی زیبایی هستم #رضا_براهنی ც┅✪❂✵❤️✵❂✪┅ც #عاشقانه

اگراسم این حسی که به تو دارم عشق است هیچوقت قبلا عاشق نبوده ام مرا به دیدن جسمانی تو هیچ نیازی نیست! چنان پرم از تو، چنان پر که بیشتر شبیه شوخی زیبایی هستم #رضا_براهنی

اگراسم این حسی که به تو دارم عشق است هیچوقت قبلا عاشق نبوده ام مرا به دیدن جسمانی تو هیچ نیازی نیست! چنان پرم از تو، چنان پر که بیشتر شبیه شوخی زیبایی هستم #رضا_براهنی

اگر اسم این حسی کہ بہ تو دارم عشق اسٺ؛ هیچوقت قبلا عاشق نبوده ام مرا بہ دیدن جسمانی تو هیچ نیازے نیسٺ... #رضا_براهنی #مدل_لباس

اگر اسم این حسی کہ بہ تو دارم عشق اسٺ؛ هیچوقت قبلا عاشق نبوده ام مرا بہ دیدن جسمانی تو هیچ نیازے نیسٺ... #رضا_براهنی #مدل_لباس

اسم زیبایت قرارش بین این اشعار نیست قلب تو درگیر اما مثل من بیمار نیست من برایت شعر میخوانم به چشمم زل بزن شعر من بی چشم تو دیگر چنان پربار نیست عشق یعنی جمله ...

اسم زیبایت قرارش بین این اشعار نیست قلب تو درگیر اما مثل من بیمار نیست من برایت شعر میخوانم به چشمم زل بزن شعر من بی چشم تو دیگر چنان پربار نیست عشق یعنی جمله ی "من دوستت دارم زیاد" پشت هم میگویم اما پیش تو تکرار نیست من چگونه ...

اسم زیبایت قرارش بین این اشعار نیست !!! قلب تو درگیر اما مثل من بیمار نیست ... من برایت شعر میخوانم به چشمم زل بزن ... شعر من بی چشم تو دیگر چنان پربار نیست ...

اسم زیبایت قرارش بین این اشعار نیست !!! قلب تو درگیر اما مثل من بیمار نیست ... من برایت شعر میخوانم به چشمم زل بزن ... شعر من بی چشم تو دیگر چنان پربار نیست !!! عشق یعنی جمله ی "من دوستت دارم زیاد" ... پشت هم میگویم اما پیش ...

اگر اسم این حسی که به تو دارم عشق است هیچوقت قبلا عاشق نبوده ام مرا به دیدن جسمانی تو هیچ نیازی نیست چنان پرم از تو چنان پر که بیشتر شبیه شوخی زیبایی هستم

اگر اسم این حسی که به تو دارم عشق است هیچوقت قبلا عاشق نبوده ام مرا به دیدن جسمانی تو هیچ نیازی نیست چنان پرم از تو چنان پر که بیشتر شبیه شوخی زیبایی هستم

اسم زیبایت قرارش بین این اشعار نیست قلب تو درگیر اما مثل من بیمار نیست من برایت شعر میخوانم به چشمم زل بزن شعر من بی چشم تو دیگر چنان پربار نیست عشق یعنی جمله ...

اسم زیبایت قرارش بین این اشعار نیست قلب تو درگیر اما مثل من بیمار نیست من برایت شعر میخوانم به چشمم زل بزن شعر من بی چشم تو دیگر چنان پربار نیست عشق یعنی جمله ی "من دوستت دارم زیاد" پشت هم میگویم اما پیش تو تکرار نیست من چگونه ...

اسم زیبایت قرارش بین این اشعار نیست قلب تو درگیر اما مثل من بیمار نیست من برایت شعر میخوانم به چشمم زل بزن شعر من بی چشم تو دیگر چنان پربار نیست عشق یعنی جمله ...

اسم زیبایت قرارش بین این اشعار نیست قلب تو درگیر اما مثل من بیمار نیست من برایت شعر میخوانم به چشمم زل بزن شعر من بی چشم تو دیگر چنان پربار نیست عشق یعنی جمله ی "من دوستت دارم زیاد" پشت هم میگویم اما پیش تو تکرار نیست من چگونه ...

اسم زیبایت قرارش بین این اشعار نیست قلب تو درگیر اما مثل من بیمار نیست من برایت شعر میخوانم به چشمم زل بزن شعر من بی چشم تو دیگر چنان پربار نیست عشق یعنی جمله ...

اسم زیبایت قرارش بین این اشعار نیست قلب تو درگیر اما مثل من بیمار نیست من برایت شعر میخوانم به چشمم زل بزن شعر من بی چشم تو دیگر چنان پربار نیست عشق یعنی جمله ی "من دوستت دارم زیاد" پشت هم میگویم اما پیش تو تکرار نیست من چگونه ...

❤️ اگر اسم این حسی که به تو دارم عشق است هیچوقت قبلا عاشق نبوده ام مــرا بــه دیــدن جسمــانــی تــو، هیــچ نیــازی نیســت! چنــان پُــرم از تــو، چنــان پُــر کــه بیشتــر شبیــه شــوخــی زیبــایــی ...

❤️ اگر اسم این حسی که به تو دارم عشق است هیچوقت قبلا عاشق نبوده ام مــرا بــه دیــدن جسمــانــی تــو، هیــچ نیــازی نیســت! چنــان پُــرم از تــو، چنــان پُــر کــه بیشتــر شبیــه شــوخــی زیبــایــی هستــم . . . #رضا_براهنی

اگر اسم این حسی که به تو دارم عشق است، هیچ وقت قبلا عاشق نبوده ام... #رضا_براهنی

اگر اسم این حسی که به تو دارم عشق است، هیچ وقت قبلا عاشق نبوده ام... #رضا_براهنی

اسم زیبایت قرارش بین این اشعار نیست قلب تو درگیر اما مثل من بیمار نیست من برایت شعر میخوانم به چشمم زل بزن شعر من بی چشم تو دیگر چنان پربار نیست عشق یعنی جمله ...

اسم زیبایت قرارش بین این اشعار نیست قلب تو درگیر اما مثل من بیمار نیست من برایت شعر میخوانم به چشمم زل بزن شعر من بی چشم تو دیگر چنان پربار نیست عشق یعنی جمله ی "من دوستت دارم زیاد" پشت هم میگویم اما پیش تو تکرار نیست من چگونه ...

اسم زیبایت قرارش بین این اشعار نیست قلب تو درگیر اما مثل من بیمار نیست من برایت شعر میخوانم به چشمم زل بزن شعر من بی چشم تو دیگر چنان پربار نیست عشق یعنی جمله ...

اسم زیبایت قرارش بین این اشعار نیست قلب تو درگیر اما مثل من بیمار نیست من برایت شعر میخوانم به چشمم زل بزن شعر من بی چشم تو دیگر چنان پربار نیست عشق یعنی جمله ی "من دوستت دارم زیاد" پشت هم میگویم اما پیش تو تکرار نیست من چگونه ...

اسم زیبایت قرارش بین این اشعار نیست قلب تو درگیر اما مثل من بیمار نیست من برایت شعر میخوانم به چشمم زل بزن شعر من بی چشم تو دیگر چنان پربار نیست عشق یعنی جمله ...

اسم زیبایت قرارش بین این اشعار نیست قلب تو درگیر اما مثل من بیمار نیست من برایت شعر میخوانم به چشمم زل بزن شعر من بی چشم تو دیگر چنان پربار نیست عشق یعنی جمله ی "من دوستت دارم زیاد" پشت هم میگویم اما پیش تو تکرار نیست من چگونه ...

اسم زیبایت قرارش بین این اشعار نیست قلب تو درگیر اما مثل من بیمار نیست من برایت شعر میخوانم به چشمم زل بزن شعر من بی چشم تو دیگر چنان پربار نیست عشق یعنی جمله ...

اسم زیبایت قرارش بین این اشعار نیست قلب تو درگیر اما مثل من بیمار نیست من برایت شعر میخوانم به چشمم زل بزن شعر من بی چشم تو دیگر چنان پربار نیست عشق یعنی جمله ی "من دوستت دارم زیاد" پشت هم میگویم اما پیش تو تکرار نیست من چگونه ...

اسم زیبایت قرارش بین این اشعار نیست قلب تو درگیر اما مثل من بیمار نیست من برایت شعر میخوانم به چشمم زل بزن شعر من بی چشم تو دیگر چنان پربار نیست عشق یعنی جمله ...

اسم زیبایت قرارش بین این اشعار نیست قلب تو درگیر اما مثل من بیمار نیست من برایت شعر میخوانم به چشمم زل بزن شعر من بی چشم تو دیگر چنان پربار نیست عشق یعنی جمله ی "من دوستت دارم زیاد" پشت هم میگویم اما پیش تو تکرار نیست من چگونه ...

اسم زیبایت قرارش بین این اشعار نیست قلب تو درگیر اما مثل من بیمار نیست من برایت شعر میخوانم به چشمم زل بزن شعر من بی چشم تو دیگر چنان پربار نیست عشق یعنی جمله ...

اسم زیبایت قرارش بین این اشعار نیست قلب تو درگیر اما مثل من بیمار نیست من برایت شعر میخوانم به چشمم زل بزن شعر من بی چشم تو دیگر چنان پربار نیست عشق یعنی جمله ی "من دوستت دارم زیاد" پشت هم میگویم اما پیش تو تکرار نیست من چگونه ...

اسم زیبایت قرارش بین این اشعار نیست قلب تو درگیر اما مثل من بیمار نیست من برایت شعر میخوانم به چشمم زل بزن شعر من بی چشم تو دیگر چنان پربار نیست عشق یعنی جمله ...

اسم زیبایت قرارش بین این اشعار نیست قلب تو درگیر اما مثل من بیمار نیست من برایت شعر میخوانم به چشمم زل بزن شعر من بی چشم تو دیگر چنان پربار نیست عشق یعنی جمله ی "من دوستت دارم زیاد" پشت هم میگویم اما پیش تو تکرار نیست من چگونه ...

اسم زیبایت قرارش بین این اشعار نیست قلب تو درگیر اما مثل من بیمار نیست من برایت شعر میخوانم به چشمم زل بزن شعر من بی چشم تو دیگر چنان پربار نیست عشق یعنی جمله ...

اسم زیبایت قرارش بین این اشعار نیست قلب تو درگیر اما مثل من بیمار نیست من برایت شعر میخوانم به چشمم زل بزن شعر من بی چشم تو دیگر چنان پربار نیست عشق یعنی جمله ی "من دوستت دارم زیاد" پشت هم میگویم اما پیش تو تکرار نیست من چگونه ...