فقط حیدر امیرالمومنین است... :) حدیث عید غدیر امیرالمؤمنی