موزه ارتباط شناسی مسعود نوروزی راهی حاصل 13 سال جستجو برای ی...

موزه ارتباط شناسی مسعود نوروزی راهی حاصل 13 سال جستجو برای یافتن آثار ارتباطی مردم جهان است.جستجویی که همچنان ادامه دارد...مسعود نوروزی راهی می گوید تا زمانی که زنده ام هر سال افزوده هایی به این موزه خواهم داشت و آرزو دارم پس از من نیز هیات امنایی این موزه و اهدافی که برای آن دارم را ادامه دهند.از نظر م.ن.راهی، ارتباط شناس و پژوهشگر علوم انسانی، ارتباط صرفا از طریق دستگاه ها و ابزار ها میان انسان ها جریان نمی یابد، او ارتباط را شارش انرژی می بیند، از امواج موبایل تا نگاه بین دو انسان! او می گوید ارتباطات، صرفا فیزیکی نیست بلکه متافیزیک هم می تواند باشد.م.ن.راهی می گوید: نباید در نظریه ها افراط و تفریط باشد چون تعادل فکر را بر هم می زند و منجر به جمود فکری و لاابالی گری در اندیشه می گردد.او می گوید ارتباط را در فاز فیزیکی و ابزارهای ارتباطی محدود کردن افراط و در فاز متافیزیک و ارواح انسانی محدود کردن تفریط است! ارتباط چیزی مابین این دو است! تعادل در ارتباط شناسی یعنی این! او در این موزه تاریخ ارتباط شناسی را به این معنا گرد آورده است و می گوید:تاریخ ارتباط مردم با هم می تواند راهگشای آینده نوع تعامل و ارتباط مردم با هم باشد. #موزه #ارتباط #ارتباط_شناسی #م_ن_راهی #میم_نون_راهی #مسعود_نوروزی_راهی #انسان #متافیزیک #ماورا #فیزیک #فکر #انرژی #افراط #تفریط #نظریه #علم #جستجو

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار