روز مبارزه با استعمار انگلیس (شهادت رئیس علی دلواری) (129