*شیلان*شیلان : رفتیم خرید کلی این هیرسای بیشعور برای مژده وه...

*شیلان*

شیلان : رفتیم خرید کلی این هیرسای بیشعور برای مژده وهانیه خرید می کردتاقت نیاوردم واخم کردم وگفتم : پس من چی برگشت نگام کرد وگفت : واسه چی برای تو بگیرم - چرا برای اینا می گیری هیرسا : چی می خوای با شیطنت گفتم : خودتو هیرسا خم شد تو گوشم گفت : من که مال توه ام عزیزم - اینو می خوام یه لباس محلی قرمز بود هیرسا : مشکی بردار مشکی خیلی بهت میاد - نمی خوام این قرمزو می خوام هیرسا : خوب ببین کدومش بیشتر بهت میاد لباس قرمز رو اول پوشیدم هیرسا چیزی نگفت مشکی رو پوشیدم لبخند زدوگفت : محشره شیلان راستم می گفت خیلی قشنگتربود ذوق کردم وگفتم : خوش سلیقه هم هستی به خودم اشاره کردم خندید وگفت : خیلی اعتماد به نفس داری گلم - از تو یاد گرفتم هیرسا : همه می دونن من خوشگلترم - عمرا هیرسا : در بیار اگه من برای تو چیزی خریدم - دلتم بخواد خودم پول دارم برو خرج دوست دخترای عملی ات کن لیاقتت هموناست فروشنده بدبخت مات ومبهوت نگامون می کرد هیرسا : خیلی بی انصافی شیلان ناراحت رفت حساب کرد ومنتظرم موند خودمم فکر کنم رفتارم خیلی بد بودولی شوخی می کردم اون جدی گرفت

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها