ویژه کنید
عکس و تصویر ✔ این همه آشفته حالی این همه نازک خیالی ای به دوش افکنده گیسو از ...

✔ این همه آشفته حالی این همه نازک خیالی ای به دوش افکنده گیسو ...

✔ این همه آشفته حالی
این همه نازک خیالی
ای به دوش افکنده گیسو
از تو دارم
از تو دارم..


#معینی_کرمانشاهی

Loading...