فاصله استاندارد فرد از تلویزیون بر حسب بزرگی صفحه آن؛