بدون شرح...باز گیر ندید چرا شرح ندادم, خودش شرح داره ها.