پنج مهر | آغاز عملیات بزرگ ثامن الائمه و شکست حصر آبادان