کینه ها را مثل برگ پاییزی کنار بریزید:heavy_black_heart:

کینه ها را مثل برگ پاییزی کنار بریزید:heavy_black_heart: