#پارت نودسهنازنین:با تکون شونه ام چشام رو باز کردم امیر علی ...

#پارت نودسهنازنین:
با تکون شونه ام چشام رو باز کردم امیر علی بالا سرم بود
- چی شده
امیر علی : دیر شد تو هنوز خوابی
- وااایییی
بلند شدم ودوییدم طرف دسشویی
نمی دونم چطور کارامو انجام دادم ورفتم پایین امیر علی منتظرم بود چادرم رو جلو اینه کونسول درست کردم وگفتم : من آماده ام .مامان جون ببخشی مثله همیشه شرمنده مراقب آرمان باش
حاجیه لبخند زد وگفت : خیالت راحت مراقب خودتون باشید برید بسلامت
رفتم بیرون امیر علی داشت با موبایلش حرف می زد در ماشین رو برام باز کرد متعجب نشستم اونم اومد نشست
- ببین رهام دیگه خودت رسیدگی کن ...قربونت داداش .فعلا...
گوشی رو گذاشت رو داشبورت وماشینو روشن کرد کیفمو زیر ورو کردم یه وقت چیزی جا نزاشته باشم از خونه اومدیم بیرون یه جا امیر علی وایساد ورفت وزود برگشت واومد نشست یه نایلون گذاشت رو پام یه شیشه آب میوه بود وچندتا کیک نگاش کردم وگفتم : ممنون
برگشت نگام کرد ولی چیزی نگفت یکی از کیک ها رو باز کردم خیلی گشنم بود با آب میوه کیک رو خوردم دومی رو هم باز کردم یه نگاه به امیر علی انداختم وگرفتمش طرفش ولی حواسش نبود
-امیر علی ...
برگشت نگام کرد کلا اینجا نبود انگار کشتی هاش غرق شده بود
امیر علی : چیزی گفتی
- میگم کیک می خوری
امیرعلی : ممنون
ازم گرفت اون یکی کیک رو باز کردم وخوردم یکم هم اب میوه که خیلی شیرین بود
امیر علی : دوست نداری
- نه زیاد شیرینه
از دستم کشید وخودش خورد متعجب نگاش کردم
شیشه خالی رو گذاشت وماگ قهوه رو گرفت طرفم ازش گرفتم ودرش رو بازکردم بوی خوبی می داد یکم ازش خوردم وگذاشتمش سر جاش
رسیدیم دانشگاه گفتم : ظهر منتظرم نباش میرم جایی
امیر علی : کجا ؟
متعجب نگاش کردم وگفتم : باید بدونی
امیر علی : تا اونجایی که می دونم اره
- آها واسه اینکه شوهرمی
امیر علی نگاهی بهم انداخت وگفت : مواظب خودت باش هر جا میری
رفت منم رفتم طرف کلاسم پس باید به امیر علی واسه هر جایی که می خواستم برم باید توضیح می دادم مثلا شوهرم بود...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار