الهی امین؛ما کسیونداریم بهش برسیم شما ک دارین برسین خواهش