‍ وقتی که احساس تنهایی می کنید و به تنگ آمده اید، احتمال