کیسه کش بایدبدونه که تاابد ک....ی......ر.....م.....و...ن.