🔹 طرح خادمیاری رضوی تداوم می یابد/ آستان قدس در استان ها