آنکه میرود نمیفهمد ولی آنکه بدرقه میکند خوب میفهمد کاسه آ