صدای پای پاییز می‌آید! حواست هست که شهریورهم گذشت و باید دل ...

صدای پای پاییز می‌آید! حواست هست که شهریور

هم گذشت و باید دل خوش کنیم به آمدنِ
پاییز یک پاییز خوشرنگ یک پاییزی‌که مهرو آبان و
آذرش تو را "به یاد خاطرات خوب، بیاندازد" و یک
پاییز دوست داشتنی و پر از عشق که شاید
مال من و تو باشد! می‌مانیم، به امیدِ پاییزی ‌کـه...
نه از فاصلــــه، نه درد، نه جنگ، نه فقر، فقط عشق
باشد پاییزی ‌کـــــه "وقتی به آخرش رسید"
جوجه‌ای از جوجه‌هایش کم نشده باشد بـــــه امیدِ
عشق، بـــــه امیدِ شیرین‌ترین لحظه‌های زندگی‌