خـــدایا:person_with_folded_hands:مابرای داشتن دست های توریس...

خـــدایا:person_with_folded_hands:

مابرای داشتن دست های تو
ریسمان نبسته ایم دل بسته ایم
همین که حال دلمان خوب باشد
برایمان کافیست
الهی امشب حال دلتون خوب باشه

شبتون سرشارازآرامش
‌‌ ‌‌‌‌‌‌