نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

نمیدانم تو را به اندازه ی نفسم دوست دارم یا نفسم را به اندازه ی تو !؟ نمیدانم .. چون تو را دوست دارم نفس میکشم یا نفس میکشم که تو را دوست بدارم !؟ ...

نمیدانم تو را به اندازه ی نفسم دوست دارم یا نفسم را به اندازه ی تو !؟ نمیدانم .. چون تو را دوست دارم نفس میکشم یا نفس میکشم که تو را دوست بدارم !؟ نمیدانم .. زندگیم تکرار دوست داشتن توست، یا تکرار دوست داشتن تو ، زندگی ام ...

نمیدانم تو را به اندازه ی نفسم دوست دارم یا نفسم را به اندازه ی تو !؟ نمیدانم .. چون تو را دوست دارم نفس میکشم یا نفس میکشم که تو را دوست بدارم !؟ ...

نمیدانم تو را به اندازه ی نفسم دوست دارم یا نفسم را به اندازه ی تو !؟ نمیدانم .. چون تو را دوست دارم نفس میکشم یا نفس میکشم که تو را دوست بدارم !؟ نمیدانم .. زندگیم تکرار دوست داشتن توست، یا تکرار دوست داشتن تو ، زندگی ام ...

نمیدانم تو را به اندازه ی نفسم دوست دارم یا نفسم را به اندازه ی تو !؟ نمیدانم .. چون تو را دوست دارم نفس میکشم یا نفس میکشم که تو را دوست بدارم !؟ ...

نمیدانم تو را به اندازه ی نفسم دوست دارم یا نفسم را به اندازه ی تو !؟ نمیدانم .. چون تو را دوست دارم نفس میکشم یا نفس میکشم که تو را دوست بدارم !؟ نمیدانم .. زندگیم تکرار دوست داشتن توست، یا تکرار دوست داشتن تو ، زندگی ام ...

نمیدانم تو را به اندازه ی نفسم دوست دارم یا نفسم را به اندازه ی تو !؟ نمیدانم .. چون تو را دوست دارم نفس میکشم یا نفس میکشم که تو را دوست بدارم !؟ ...

نمیدانم تو را به اندازه ی نفسم دوست دارم یا نفسم را به اندازه ی تو !؟ نمیدانم .. چون تو را دوست دارم نفس میکشم یا نفس میکشم که تو را دوست بدارم !؟ نمیدانم .. زندگیم تکرار دوست داشتن توست، یا تکرار دوست داشتن تو ، زندگی ام ...

نمیدانم تو را به اندازه ی نفسـم دوسـت دارم یا نفسـم را به اندازه ی تـو !؟ نمیـدانم چـون تو را دوست دارم نفــس میکشـم یا نفس میکشم که تو را دوست بدارم؟! تنهـا میدانـم ...

نمیدانم تو را به اندازه ی نفسـم دوسـت دارم یا نفسـم را به اندازه ی تـو !؟ نمیـدانم چـون تو را دوست دارم نفــس میکشـم یا نفس میکشم که تو را دوست بدارم؟! تنهـا میدانـم که دوسـت داشتنت لحظه لحـظه زندگیـم را میسازد...

نمیدانم تو را به اندازه ی نفسم دوست دارم یا نفسم را به اندازه ی تو !؟ نمیدانم .. چون تو را دوست دارم نفس میکشم یا نفس میکشم که تو را دوست بدارم !؟ ...

نمیدانم تو را به اندازه ی نفسم دوست دارم یا نفسم را به اندازه ی تو !؟ نمیدانم .. چون تو را دوست دارم نفس میکشم یا نفس میکشم که تو را دوست بدارم !؟ نمیدانم .. زندگیم تکرار دوست داشتن توست، یا تکرار دوست داشتن تو ، زندگی ام ...

نمیدانم تو را به اندازه ی نفسم دوست دارم یا نفسم را به اندازه ی تو !؟ نمیدانم .. چون تو را دوست دارم نفس میکشم یا نفس میکشم که تو را دوست بدارم !؟ ...

نمیدانم تو را به اندازه ی نفسم دوست دارم یا نفسم را به اندازه ی تو !؟ نمیدانم .. چون تو را دوست دارم نفس میکشم یا نفس میکشم که تو را دوست بدارم !؟ نمیدانم .. زندگیم تکرار دوست داشتن توست، یا تکرار دوست داشتن تو ، زندگی ام ...

. نمیدانم تو را به اندازه ی نفسم دوست دارم یا نفسم را به اندازه ی تو !؟ نمیدانم .. چون تو را دوست دارم نفس میکشم یا نفس میکشم که تو را دوست بدارم ...

. نمیدانم تو را به اندازه ی نفسم دوست دارم یا نفسم را به اندازه ی تو !؟ نمیدانم .. چون تو را دوست دارم نفس میکشم یا نفس میکشم که تو را دوست بدارم !؟ نمیدانم .. زندگیم تکرار دوست داشتن توست، یا تکرار دوست داشتن تو ، زندگی ...

. نمیدانم تو را به اندازه ی نفسم دوست دارم یا نفسم را به اندازه ی تو !؟ نمیدانم .. چون تو را دوست دارم نفس میکشم یا نفس میکشم که تو را دوست بدارم ...

. نمیدانم تو را به اندازه ی نفسم دوست دارم یا نفسم را به اندازه ی تو !؟ نمیدانم .. چون تو را دوست دارم نفس میکشم یا نفس میکشم که تو را دوست بدارم !؟ نمیدانم .. زندگیم تکرار دوست داشتن توست، یا تکرار دوست داشتن تو ، زندگی ...

نمیدانم تو را به اندازه ی نفسم دوست دارم یا نفسم را به اندازه ی تو !؟ نمیدانم .. چون تو را دوست دارم نفس میکشم یا نفس میکشم که تو را دوست بدارم !؟ ...

نمیدانم تو را به اندازه ی نفسم دوست دارم یا نفسم را به اندازه ی تو !؟ نمیدانم .. چون تو را دوست دارم نفس میکشم یا نفس میکشم که تو را دوست بدارم !؟ نمیدانم .. زندگیم تکرار دوست داشتن توست، یا تکرار دوست داشتن تو ، زندگی ام ...

نمیدانم تو را به اندازه ی نفسم دوست دارم یا نفسم را به اندازه ی تو !؟ نمیدانم .. چون تو را دوست دارم نفس میکشم یا نفس میکشم که تو را دوست بدارم !؟ ...

نمیدانم تو را به اندازه ی نفسم دوست دارم یا نفسم را به اندازه ی تو !؟ نمیدانم .. چون تو را دوست دارم نفس میکشم یا نفس میکشم که تو را دوست بدارم !؟ نمیدانم .. زندگیم تکرار دوست داشتن توست، یا تکرار دوست داشتن تو ، زندگی ام ...

نمیدانم تو را به اندازه ی نفسـم دوسـت دارم یا نفسـم را ب اندازه ی تـو !؟ نمیـدانم چـون تورا دوست دارم نفــس میکشـم یا نفس میکشم که تو را دوست بدارم؟ تنهـا میدانـم ک ...

نمیدانم تو را به اندازه ی نفسـم دوسـت دارم یا نفسـم را ب اندازه ی تـو !؟ نمیـدانم چـون تورا دوست دارم نفــس میکشـم یا نفس میکشم که تو را دوست بدارم؟ تنهـا میدانـم ک دوسـت داشتنت لحظه لحـظه زندگیـم را میسازد، وعشقـت ذره ذره وجودم‌ را.... بعد از خدا ...

نمیدانم تو را به اندازه ی نفسـم دوسـت دارم یا نفسـم را ب اندازه ی تـو !؟ نمیـدانم چـون تورا دوست دارم نفــس میکشـم یا نفس میکشم که تو را دوست بدارم؟ تنهـا میدانـم ک ...

نمیدانم تو را به اندازه ی نفسـم دوسـت دارم یا نفسـم را ب اندازه ی تـو !؟ نمیـدانم چـون تورا دوست دارم نفــس میکشـم یا نفس میکشم که تو را دوست بدارم؟ تنهـا میدانـم ک دوسـت داشتنت لحظه لحـظه زندگیـم را میسازد، وعشقـت ذره ذره وجودم‌ را.... بعد از خدا ...

نمیدانم تو را به اندازه ی نفسـم دوسـت دارم یا نفسـم را ب اندازه ی تـو !؟ نمیـدانم چـون تورا دوست دارم نفــس میکشـم یا نفس میکشم که تو را دوست بدارم؟ تنهـا میدانـم ک ...

نمیدانم تو را به اندازه ی نفسـم دوسـت دارم یا نفسـم را ب اندازه ی تـو !؟ نمیـدانم چـون تورا دوست دارم نفــس میکشـم یا نفس میکشم که تو را دوست بدارم؟ تنهـا میدانـم ک دوسـت داشتنت لحظه لحـظه زندگیـم را میسازد، وعشقـت ذره ذره وجودم‌ را.... بعد از خدا ...

نمیدانم، تو را به اندازه ی نفسـم دوسـت دارم یا نفسـم را ب اندازه ی تـو !؟ نمیـدانم چـون تورا دوست دارم نفــس میکشـم یا نفس میکشم که تو را دوست بدارم؟ تنهـا میدانـم ک ...

نمیدانم، تو را به اندازه ی نفسـم دوسـت دارم یا نفسـم را ب اندازه ی تـو !؟ نمیـدانم چـون تورا دوست دارم نفــس میکشـم یا نفس میکشم که تو را دوست بدارم؟ تنهـا میدانـم ک دوسـت داشتنت لحظه لحـظه زندگیـم را میسازد، وعشقـت ذرهـ ، ذره وجودم‌ را.....

نمیدانم، تو را به اندازه ی نفسم دوست دارم، یا نفسم را به اندازه ی تو !؟ نمیدانم، چون تو را دوست دارم نفس میکشم، یا نفس میکشم که تو را دوست بدارم !? نمیدانم، ...

نمیدانم، تو را به اندازه ی نفسم دوست دارم، یا نفسم را به اندازه ی تو !؟ نمیدانم، چون تو را دوست دارم نفس میکشم، یا نفس میکشم که تو را دوست بدارم !? نمیدانم، زندگی من تکرار دوست داشتن توست، یا تکرار دوست داشتن تو، زندگی من ؟! تنها ...