ها یروحی شوکت یصفالج #حبیبشوکت أشوفن #عینی ما تبجی #ندمکتلج ...

ها یروحی شوکت یصفالج #حبیب

شوکت أشوفن #عینی ما تبجی #ندم کتلج #الیعشک تره عمره #کصیر وباجر #بحسرات یکضیها و #ألم شکد #بنیتی أحلام یاروحی #شجاج وهو #معروف الیحب عایش #وهم #کافی کلبی أتبهذل ودومه #علیل وکافی حتی #الحیل یاروحی #أنهدم ذاک #قیس شکد ترف حب #لیلی حیل.. #وتالی موقفهم ع #الفرکه أنحسم..

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار