ویژه کنید
عکس و تصویر #قصــــــه_ے #خــــــوش #لبخنــــــد_من🌈 💕 ✨ تــــــو روضــــــه بودیــــــم یــــــه پســــــر بچــــــه هــــــی نگــــــام میکــــــرد و ...

#قصــــــه_ے #خــــــوش #لبخنــــــد_من🌈 💕 ✨ تــــــو روضــــ...

#قصــــــه_ے #خــــــوش #لبخنــــــد_من🌈 💕 ✨
تــــــو روضــــــه بودیــــــم
یــــــه پســــــر بچــــــه
هــــــی نگــــــام میکــــــرد
و میخنــــــدیــــــد🙊
ادا در مــــــی اورد
ومیخنــــــدیــــــد🙊 😋
راستشــــــو براتــــــون بگــــــمــــــ
رو بهــــــم نمیکــــــرد🙈 💕 🌈
و نمیخنــــــدیــــــد🙊 ✨ 💕 🌈
متوجهــــــش نمــــــے شــــــدم
اصــــــلا۔۔۔😹 🍭 💕 💫
🍭 💕 💫 منــــــم 😄
عاشــــــق لبخنــــــد
جادویــــــش شــــــدم😋 🍭 💕 💫
هــــــر وقــــــت کــــــ روضــــــه بــــــود
دنبــــــال او میگشتــــــم🙊 ✨ 💕 🌈
پــــــر میکــــــردم کیفــــــمووو
از ککــــــاووها😋 🌈 💕 ✨
اخــــــه عاشــــــق ککــــــاووم
تا کــــــہ بــــــه معشــــــوقم💕 🌈
بــــــدم
یــــــه لبخنــــــد شیــــــرین
بهــــــش بخنــــــدمــــــوووووو
یــــــه
لبخنــــــدے شیــــــرین
از او جــــــواب مــــــن باشــــــہ😋 🙏 🏻 ✨ 💕 🌈
روزے
مــــــادر بزرگــــــ او....
متوجــــــه ایــــــن
رد و بــــــدل
کــــــردن خنــــــدهاے
ما شــــــد
راستــــــے
اینــــو بگم
اونــــــا دو
دوقلــــــون😋 🌈 💕 ✨
یکــــــی شــــــون
پیــــــش مــــــادرش😋
🌈 💕 ✨ بزرگــــــ شــــــده
یکــــــی پیــــــش
مــــــادر بــــــزرگ باباشــــــون🙊 🌈 💕 ✨
مــــــن عاشــــــق اونـــــے
شــــــدم🌈 💕 ✨
کــــــہ پیــــــش مــــــادربزرگــــــش
بــــــزرگ شــــــده۔🙈 🌈 💕 ✨
خلاصــــــہ
روضــــــہ
تمــــــوم شــــــدوووو
مــــــادر بــــــزرگشــ
نگاشــــــ بــــــه
رد وبــــــدل کــــــردن خندهــــــامون بــــــود
یهو
بالبخنــــــد رو کــــــرد
بــــــه پســــــر بچــــــه پســــــرش😋 🌈 💕 ✨
باصــــــدای
بلنــــــد
بلنــــــد
تاصــــــدا بهــــــم برســــــد😅 🍭 💕 💫
گفــــــت
تــــــو قشنــــــگے😅
و ایــــــن دختــــــر قشنگــــــہ😅 🍭 💕 💫
ولــــــے
نمــــــے شــــــہ باهــــــم ازدواج کنیــــــد😅 🍭 💕 💫
چکــــــار کنیــــــم🙊 🌈 💕 ✨
پســــــر بچــــــه واضــــــح بــــــود
قضیــــــه رو اصــــــلا متوجــــــه نشــــــده
او فقــــــط لبخنــــــد زدن میشناســــــد
ومــــــن فــــــدای ایــــــن لبخنــــــد
پــــــاک ومعصومــــــت
.... پــــــر از
شــــــوق باهــــــم بــــــازی کــــــردن #ارزو #دارمــــــ #وجســــــارت #میخواهــــــد #ارزوے #مــــــن #دوســــــ #دارم
از او عکســـــے
داشــــــت باشــــــم🙈 ✨ 💕 🌈 #خــــــوش #لبخنــــــد #من😋 🍭 💕 💫

Loading...