با تو راه رفتن کم بود. با تو باید می پریدم. این را وقتی ب