"احساس تنهایی" ناشی از این نیست که کسی در اطراف ما نیست ک