نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

بلدم ناز خریدن, بلدی ناز کنی ؟ یا نشینی به ببرم, شعرنو آغازکنی؟ بلدم با تو به دنیای دلت سیر کنم بلدی قفل دلِ عشقِ مرا باز کنی بلدی عشوه کنی، غمزه کنی، دل ببری؟ ...

بلدم ناز خریدن, بلدی ناز کنی ؟ یا نشینی به ببرم, شعرنو آغازکنی؟ بلدم با تو به دنیای دلت سیر کنم بلدی قفل دلِ عشقِ مرا باز کنی بلدی عشوه کنی، غمزه کنی، دل ببری؟ بلدی رقص کنان، تن همه طناز کنی؟ بلدم دل بسپارم، بلدی دل ببَری؟ بلدی تا ...

بلدم دل بسپارم ، بلدی دل ببَری؟ بلدی تا سند از قلب من احراز کنی؟ بلدم دل بستانم، بلدی دل بدهی؟ بلدی در دل من جای خودت باز کنی؟ بلدی کف بزنی، ساز و نی ...

بلدم دل بسپارم ، بلدی دل ببَری؟ بلدی تا سند از قلب من احراز کنی؟ بلدم دل بستانم، بلدی دل بدهی؟ بلدی در دل من جای خودت باز کنی؟ بلدی کف بزنی، ساز و نی و دف بزنی؟ چو قناری بلدی چهچه آواز کنی ؟ بلدی عشوه کنی، غمزه کنی، ...

بلدم ناز کشیدن ، بلدی ناز کنی ؟ بلدی حال دلم را تو کمی ساز کنی ؟ 💞

بلدم ناز کشیدن ، بلدی ناز کنی ؟ بلدی حال دلم را تو کمی ساز کنی ؟ 💞

بلدم ناز کشیدن، بلدی ناز کنی؟ بلدی حال دلم را تو کمی ساز کنی؟ 💕 💕 💕 بلدی عشوه کنی، غمزه کنی، دل ببری؟ بلدی رقص کنان، تن همه طناز کنی؟

بلدم ناز کشیدن، بلدی ناز کنی؟ بلدی حال دلم را تو کمی ساز کنی؟ 💕 💕 💕 بلدی عشوه کنی، غمزه کنی، دل ببری؟ بلدی رقص کنان، تن همه طناز کنی؟

بلدم ناز کشیدن، بلدی ناز کنی؟ بلدی حال دلم را تو کمی ساز کنی؟ 💕 💕 💕 بلدی عشوه کنی، غمزه کنی، دل ببری؟ بلدی رقص کنان، تن همه طناز کنی؟ *H*

بلدم ناز کشیدن، بلدی ناز کنی؟ بلدی حال دلم را تو کمی ساز کنی؟ 💕 💕 💕 بلدی عشوه کنی، غمزه کنی، دل ببری؟ بلدی رقص کنان، تن همه طناز کنی؟ *H*

بلدم ناز کشیدن، بلدی ناز کنی؟ بلدی حال دلم را تو کمی ساز کنی؟ بلدی عشوه کنی، غمزه کنی، دل ببری؟ ب بلدم ناز کشیدن، بلدی ناز کنی؟ بلدی حال دلم را تو کمی ساز ...

بلدم ناز کشیدن، بلدی ناز کنی؟ بلدی حال دلم را تو کمی ساز کنی؟ بلدی عشوه کنی، غمزه کنی، دل ببری؟ ب بلدم ناز کشیدن، بلدی ناز کنی؟ بلدی حال دلم را تو کمی ساز کنی؟ بلدی عشوه کنی، غمزه کنی، دل ببری؟ بلدی رقص کنان، تن همه طناز کنی؟ ...

بلدم ناز کشیدن، بلدی ناز کنی؟ بلدی حال دلم را تو کمی ساز کنی؟ بلدی عشوه کنی، غمزه کنی، دل ببری؟ بلدی رقص کنان، تن همه طناز کنی؟ بلدی کف بزنی، ساز و نی و ...

بلدم ناز کشیدن، بلدی ناز کنی؟ بلدی حال دلم را تو کمی ساز کنی؟ بلدی عشوه کنی، غمزه کنی، دل ببری؟ بلدی رقص کنان، تن همه طناز کنی؟ بلدی کف بزنی، ساز و نی و دف بزنی؟ چو قناری بلدی چهچه و آواز کنی ؟ بلدم دل بستانم، بلدی دل ...

بلدم ناز کشیدن، بلدی ناز کنی؟ بلدی حال دلم را تو کمی ساز کنی؟ بلدی عشوه کنی، غمزه کنی، دل ببری؟ بلدی رقص کنان، تن همه طناز کنی؟ بلدی کف بزنی، ساز و نی و ...

بلدم ناز کشیدن، بلدی ناز کنی؟ بلدی حال دلم را تو کمی ساز کنی؟ بلدی عشوه کنی، غمزه کنی، دل ببری؟ بلدی رقص کنان، تن همه طناز کنی؟ بلدی کف بزنی، ساز و نی و دف بزنی؟ چو قناری بلدی چهچه و آواز کنی ؟ بلدم دل بستانم، بلدی دل ...

من اگر ساز کنم حاضری آواز کنی؟ غزلی خوانی وچون نغمه ی دل بازکنی بلدم ناز خریدن بلدی ناز کنی؟ یا نشینی به ببرم شعر نو آغاز کنی؟ بلدم راز نگهدار شوم راز بگو بلدی ...

من اگر ساز کنم حاضری آواز کنی؟ غزلی خوانی وچون نغمه ی دل بازکنی بلدم ناز خریدن بلدی ناز کنی؟ یا نشینی به ببرم شعر نو آغاز کنی؟ بلدم راز نگهدار شوم راز بگو بلدی راز نگهداری و دمساز کنی؟ بلدم با تو به دنیای دلت سیر کنم بلدی قفل ...

بلدم ناز کشیدن، بلدی ناز کنی؟ بلدی حال دلم را تو کمی ساز کنی؟ بلدی عشوه کنی، غمزه کنی، دل ببری؟ بلدی رقص کنان، تن همه طناز کنی؟ بلدی کف بزنی، ساز و نی و ...

بلدم ناز کشیدن، بلدی ناز کنی؟ بلدی حال دلم را تو کمی ساز کنی؟ بلدی عشوه کنی، غمزه کنی، دل ببری؟ بلدی رقص کنان، تن همه طناز کنی؟ بلدی کف بزنی، ساز و نی و دف بزنی؟ چو قناری بلدی چهچه و آواز کنی؟ به دلم می کشم از طرحِ ...

بلدم دل بسپارم ، بلدی دل ببَری؟ بلدی تا سند از قلب من احراز کنی؟ بلدم دل بستانم، بلدی دل بدهی؟ بلدی در دل من جای خودت باز کنی؟ بلدی کف بزنی، ساز و نی ...

بلدم دل بسپارم ، بلدی دل ببَری؟ بلدی تا سند از قلب من احراز کنی؟ بلدم دل بستانم، بلدی دل بدهی؟ بلدی در دل من جای خودت باز کنی؟ بلدی کف بزنی، ساز و نی و دف بزنی؟ چو قناری بلدی چهچه آواز کنی ؟ بلدی عشوه کنی، غمزه کنی، ...

بلدم ناز کشیدن، بلدی ناز کنی؟ بلدی حال دلم را تو کمی ساز کنی؟ بلدی عشوه کنی، غمزه کنی، دل ببری؟ بلدی رقص کنان، تن همه طناز کنی؟ بلدی کف بزنی، ساز و نی و ...

بلدم ناز کشیدن، بلدی ناز کنی؟ بلدی حال دلم را تو کمی ساز کنی؟ بلدی عشوه کنی، غمزه کنی، دل ببری؟ بلدی رقص کنان، تن همه طناز کنی؟ بلدی کف بزنی، ساز و نی و دف بزنی؟ چو قناری بلدی چهچه و آواز کنی ؟ بلدم دل بستانم، بلدی دل ...

بلدم ناز کشیدن، بلدی ناز کنی؟ بلدی حال دلم را تو کمی ساز کنی؟ بلدی عشوه کنی، غمزه کنی، دل ببری؟ بلدی رقص کنان، تن همه طناز کنی؟ بلدی کف بزنی، ساز و نی و ...

بلدم ناز کشیدن، بلدی ناز کنی؟ بلدی حال دلم را تو کمی ساز کنی؟ بلدی عشوه کنی، غمزه کنی، دل ببری؟ بلدی رقص کنان، تن همه طناز کنی؟ بلدی کف بزنی، ساز و نی و دف بزنی؟ چو قناری بلدی چهچه و آواز کنی؟ به دلم می کشم از طرحِ ...

من اگر ساز کنم حاضری آواز کنی ؟ غزلی خوانی وچون نغمه ی دل بازکنی بلدم ناز خریدن بلدی ناز کنی ؟ یا نشینی به ببرم شعرنو آغازکنی؟؟ بلدم راز نگهدار شوم راز بگو بلدی ...

من اگر ساز کنم حاضری آواز کنی ؟ غزلی خوانی وچون نغمه ی دل بازکنی بلدم ناز خریدن بلدی ناز کنی ؟ یا نشینی به ببرم شعرنو آغازکنی؟؟ بلدم راز نگهدار شوم راز بگو بلدی راز نگهداری و دمساز کنی ؟ بلدم با تو به دنیای دلت سیر کنم بلدی ...

من اگر ساز کنم حاضری آواز کنی ؟ غزلی خوانی وچون نغمه ی دل بازکنی بلدم ناز خریدن بلدی ناز کنی ؟ یا نشینی به ببرم شعرنو آغازکنی؟؟ بلدم راز نگهدار شوم راز بگو بلدی ...

من اگر ساز کنم حاضری آواز کنی ؟ غزلی خوانی وچون نغمه ی دل بازکنی بلدم ناز خریدن بلدی ناز کنی ؟ یا نشینی به ببرم شعرنو آغازکنی؟؟ بلدم راز نگهدار شوم راز بگو بلدی راز نگهداری و دمساز کنی ؟ بلدم با تو به دنیای دلت سیر کنم بلدی ...

بلدم ناز کشیدن، بلدی ناز کنی؟ بلدی حال دلم را تو کمی ساز کنی؟ بلدی عشوه کنی، غمزه کنی، دل ببری؟ بلدی رقص کنان، تن همه طناز کنی؟ بلدی کف بزنی، ساز و نی و ...

بلدم ناز کشیدن، بلدی ناز کنی؟ بلدی حال دلم را تو کمی ساز کنی؟ بلدی عشوه کنی، غمزه کنی، دل ببری؟ بلدی رقص کنان، تن همه طناز کنی؟ بلدی کف بزنی، ساز و نی و دف بزنی؟ چو قناری بلدی چهچه و آواز کنی؟ به دلم می کشم از طرحِ ...

بلدم ناز کشیدن، بلدی ناز کنی؟ بلدی حال دلم را تو کمی ساز کنی؟ بلدی عشوه کنی، غمزه کنی، دل ببری؟ بلدی رقص کنان، تن همه طناز کنی؟ بلدی کف بزنی، ساز و نی و ...

بلدم ناز کشیدن، بلدی ناز کنی؟ بلدی حال دلم را تو کمی ساز کنی؟ بلدی عشوه کنی، غمزه کنی، دل ببری؟ بلدی رقص کنان، تن همه طناز کنی؟ بلدی کف بزنی، ساز و نی و دف بزنی؟ چو قناری بلدی چهچه و آواز کنی؟ به دلم می کشم از طرحِ ...