خدایا ...ما برای داشتن دست های تو ریسمان نبسته ایم ، دل بسته...

خدایا ...

ما برای داشتن دست های تو ریسمان نبسته ایم ، دل بسته ایم
همین که حال دلمان خوب باشد برایمان کافیست
#ازدواج