🔱 درجهانی که زندگی میکنیم کلمات بیشتر از گلوله ها ادم کشت