نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

نمد چرا ولی خیلی خندیدم :/:neutral_face:

نمد چرا ولی خیلی خندیدم :/:neutral_face:

بدون شرح :/:neutral_face:😐 😐

بدون شرح :/:neutral_face:😐 😐

:|:neutral_face:😂 😂

:|:neutral_face:😂 😂

00:00:neutral_face:💕 ✌

00:00:neutral_face:💕 ✌

مــن دیگع حرفی نــدارم !!

مــن دیگع حرفی نــدارم !!

جوراباشونو:))))):neutral_face:😂

جوراباشونو:))))):neutral_face:😂

:/:neutral_face:😐 😐 😐

:/:neutral_face:😐 😐 😐

دقیقا حکایت منه:|:neutral_face:😐

دقیقا حکایت منه:|:neutral_face:😐

vala://:neutral_face:

vala://:neutral_face:

با غیرتشونه‍ یعنی:|:neutral_face:✌

با غیرتشونه‍ یعنی:|:neutral_face:✌

یویویویویویویوی‌وهاهاهاهاهااااااااااا (دلیل خندم:نامعلوم!!!:neutral_face:😑 )

یویویویویویویوی‌وهاهاهاهاهااااااااااا (دلیل خندم:نامعلوم!!!:neutral_face:😑 )

من هم اکنون:|:neutral_face:

من هم اکنون:|:neutral_face:

نه واقعا چکار میکنه :|:neutral_face:

نه واقعا چکار میکنه :|:neutral_face:

:|||:neutral_face:💨 💨

:|||:neutral_face:💨 💨

نه:|:neutral_face:😑

نه:|:neutral_face:😑

۴ سالگے ... بابایـے ❓ وقــٺ نــدارم عزیــزم ۹ سالگے … بابایـے ❓ وقــٺ نــدارم عزیــزم ۱۳ سالگے … بابایـے❓ وقــٺ نــدارم عزیــزم ... 20سالگے و ســیگار بہ دَســـت‌… دخـــــترم ❓ وقــٺ نــدارم بابا❕ ھـــہ ...

۴ سالگے ... بابایـے ❓ وقــٺ نــدارم عزیــزم ۹ سالگے … بابایـے ❓ وقــٺ نــدارم عزیــزم ۱۳ سالگے … بابایـے❓ وقــٺ نــدارم عزیــزم ... 20سالگے و ســیگار بہ دَســـت‌… دخـــــترم ❓ وقــٺ نــدارم بابا❕ ھـــہ ....

مــنکــه جــز تــو، کســي را نــدارم! ولــي چــرا تــو را هــم نــدارم؟! .

مــنکــه جــز تــو، کســي را نــدارم! ولــي چــرا تــو را هــم نــدارم؟! .