سرباز نگران آمریکایی که در انتظار اعزام به خاورمیانه است.