ویژه کنید
عکس و تصویر بوی تو خطوط چهره‌ات لمس دستانت با من هستند در قلبم در ذهنم گرچه تو ...

بوی تو خطوط چهره‌ات لمس دستانت با من هستند در قلبم در ذهنم گرچ...

بوی تو
خطوط چهره‌ات
لمس دستانت
با من هستند
در قلبم
در ذهنم
گرچه تو از من دوری

Loading...