نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

چرا با طعنه میگفتی؛ تورا هم آرزو دارم بیا بنشین کمی امشب؛ خیالِ گفتگو دارم نشسته بغض سنگینی؛ زهجرانِ تو در سینه که شاید بشکند بغضی؛ که امشب در گلو دارم.

چرا با طعنه میگفتی؛ تورا هم آرزو دارم بیا بنشین کمی امشب؛ خیالِ گفتگو دارم نشسته بغض سنگینی؛ زهجرانِ تو در سینه که شاید بشکند بغضی؛ که امشب در گلو دارم.

گاهی نه گریه آرامت می کند و نه خنده نه فریاد آرامت می کند و نه سکوت آنجاست که با چشمانی خیس رو به آسمان میکنی و میگویی من فقط تورو دارم

گاهی نه گریه آرامت می کند و نه خنده نه فریاد آرامت می کند و نه سکوت آنجاست که با چشمانی خیس رو به آسمان میکنی و میگویی من فقط تورو دارم

گاهی نه گریه آرامت می کند و نه خنده نه فریاد آرامت می کند و نه سکوت آنجاست که باچشمانی خیس رو به آسمان میکنی ومیگویی من فقط تورو دارم.... ‌‌‌‌

گاهی نه گریه آرامت می کند و نه خنده نه فریاد آرامت می کند و نه سکوت آنجاست که باچشمانی خیس رو به آسمان میکنی ومیگویی من فقط تورو دارم.... ‌‌‌‌

!] ×گاهی نه گریه آرامت می کند و نه خنده نه فریاد آرامت می کند و نه سکوت آنجاست که با چشمانی خیس رو به آسمان میکنی و میگویی : من فقط تورو دارم !

!] ×گاهی نه گریه آرامت می کند و نه خنده نه فریاد آرامت می کند و نه سکوت آنجاست که با چشمانی خیس رو به آسمان میکنی و میگویی : من فقط تورو دارم !

گاهی... نه گریه آرامت می کند ونه خنده نه فریاد آرامت می کند ونه سکوت آنجاست که باچشمانی خیس رو به آسمان میکنی و میگویی: من فقط تورو دارم خدا...

گاهی... نه گریه آرامت می کند ونه خنده نه فریاد آرامت می کند ونه سکوت آنجاست که باچشمانی خیس رو به آسمان میکنی و میگویی: من فقط تورو دارم خدا...

گاهی نه گریه آرامت می کند و نه خنده نه فریاد آرامت می کند و نه سکوت آنجاست که با چشمانی خیس رو به آسمان میکنی و میگویی : من فقط تورو دارم !

گاهی نه گریه آرامت می کند و نه خنده نه فریاد آرامت می کند و نه سکوت آنجاست که با چشمانی خیس رو به آسمان میکنی و میگویی : من فقط تورو دارم !

گاهی نه گریه آرامت می کند و نه خنده نه فریاد آرامت می کند و نه سکوت آنجاست که با چشمانی خیس رو به آسمان میکنی و میگویی : من فقط تورو دارم !

گاهی نه گریه آرامت می کند و نه خنده نه فریاد آرامت می کند و نه سکوت آنجاست که با چشمانی خیس رو به آسمان میکنی و میگویی : من فقط تورو دارم !

عشق گاهی دختری است یا چشمانی معصوم و بغضی سنگین در گلو ...

عشق گاهی دختری است یا چشمانی معصوم و بغضی سنگین در گلو ...

گاهی نه گریه آرامت می کند و نه خنده نه فریاد آرامت می کند و نه سکوت آنجاست که با چشمانی خیس رو به آسمان میکنی و میگویی : من فقط تورو دارم !

گاهی نه گریه آرامت می کند و نه خنده نه فریاد آرامت می کند و نه سکوت آنجاست که با چشمانی خیس رو به آسمان میکنی و میگویی : من فقط تورو دارم !

گاهی نه گریه آرامت می کند و نه خنده نه فریاد آرامت می کند و نه سکوت آنجاست که با چشمانی خیس رو به آسمان میکنی و میگویی : من فقط تورو دارم !

گاهی نه گریه آرامت می کند و نه خنده نه فریاد آرامت می کند و نه سکوت آنجاست که با چشمانی خیس رو به آسمان میکنی و میگویی : من فقط تورو دارم !

گاهی نه گریه آرامت می کند و نه خنده نه فریاد آرامت می کند و نه سکوت آنجاست که با چشمانی خیس رو به آسمان میکنی و میگویی : من فقط تورو دارم !

گاهی نه گریه آرامت می کند و نه خنده نه فریاد آرامت می کند و نه سکوت آنجاست که با چشمانی خیس رو به آسمان میکنی و میگویی : من فقط تورو دارم !

عشق گاهی دختری است با چشمانی معصوم و بغضی سنگین در گلو که سالها زندگی کرده بی آنکه دوست بدارد و تنها یادگار هم آغوشی زخمهای طناب دار روی گلویش است! دختری که سالها بغضی ...

عشق گاهی دختری است با چشمانی معصوم و بغضی سنگین در گلو که سالها زندگی کرده بی آنکه دوست بدارد و تنها یادگار هم آغوشی زخمهای طناب دار روی گلویش است! دختری که سالها بغضی برای شکستن داشت و حرفی خسته در دهانش بود که آن شب بر قلبم نشست ...

گاهی نه گریه آرامت می کند و نه خنده نه فریاد آرامت می کند و نه سکوت آنجاست که با چشمانی خیس رو به آسمان میکنی و میگویی : من فقط تورو دارم !

گاهی نه گریه آرامت می کند و نه خنده نه فریاد آرامت می کند و نه سکوت آنجاست که با چشمانی خیس رو به آسمان میکنی و میگویی : من فقط تورو دارم !

گاهی نه گریه آرامت می کند و نه خنده نه فریاد آرامت می کند و نه سکوت آنجاست که با چشمانی خیس رو به آسمان میکنی و میگویی : من فقط تورو دارم !

گاهی نه گریه آرامت می کند و نه خنده نه فریاد آرامت می کند و نه سکوت آنجاست که با چشمانی خیس رو به آسمان میکنی و میگویی : من فقط تورو دارم !

گاهی نه گریه آرامت می کند و نه خنده نه فریاد آرامت می کند و نه سکوت آنجاست که با چشمانی خیس رو به آسمان میکنی و میگویی : من فقط تورو دارم !

گاهی نه گریه آرامت می کند و نه خنده نه فریاد آرامت می کند و نه سکوت آنجاست که با چشمانی خیس رو به آسمان میکنی و میگویی : من فقط تورو دارم !

گاهی نه گریه آرامت می کند و نه خنده نه فریاد آرامت می کند و نه سکوت آنجاست که با چشمانی خیس رو به آسمان میکنی و میگویی : من فقط تورو دارم !

گاهی نه گریه آرامت می کند و نه خنده نه فریاد آرامت می کند و نه سکوت آنجاست که با چشمانی خیس رو به آسمان میکنی و میگویی : من فقط تورو دارم !

گاهی نه گریه آرامت می کند و نه خنده نه فریاد آرامت می کند و نه سکوت آنجاست که با چشمانی خیس رو به آسمان میکنی و میگویی : من فقط تورو دارم !

گاهی نه گریه آرامت می کند و نه خنده نه فریاد آرامت می کند و نه سکوت آنجاست که با چشمانی خیس رو به آسمان میکنی و میگویی : من فقط تورو دارم !

گاهی نه گریه آرامت می کند و نه خنده نه فریاد آرامت می کند و نه سکوت آنجاست که با چشمانی خیس رو به آسمان میکنی و میگویی : من فقط تورو دارم !

گاهی نه گریه آرامت می کند و نه خنده نه فریاد آرامت می کند و نه سکوت آنجاست که با چشمانی خیس رو به آسمان میکنی و میگویی : من فقط تورو دارم !

گاهی نه گریه آرامت می کند و نه خنده نه فریاد آرامت می کند و نه سکوت آنجاست که با چشمانی خیس رو به آسمان میکنی و میگویی : من فقط تورو دارم !

گاهی نه گریه آرامت می کند و نه خنده نه فریاد آرامت می کند و نه سکوت آنجاست که با چشمانی خیس رو به آسمان میکنی و میگویی : من فقط تورو دارم !