دلم که تنگ می شود سراغ خاطره ها نمی روم. سراغ شعر های حاف