ویژه کنید
عکس و تصویر بـَعــضـے اوقـآتـــ اوטּــقـَבر בِلــَم اَز בُنیـــآ پـُرـهـ کــہ בِلــَم مے פֿـوآב یـہ جیـــــغ بــزَטּـَمــــو بـــہ ...

بـَعــضـے اوقـآتـــ اوטּــقـَבر בِلــَم اَز בُنیـــآ پـُرـهـ کــہ ...

بـَعــضـے اوقـآتـــ اوטּــقـَבر
בِلــَم اَز בُنیـــآ پـُرـهـ کــہ
בِلــَم مے פֿـوآב یـہ جیـــــغ بــزَטּـَمــــو
بـــہ یـــکے بگــَــم
פֿــَـفــہ شــــو

Loading...