زنگ زدم یه جا برای کار… بهم میگه ۱۵ روز کار ،۱۵ روز استرا