‏همیشه می‌گفتم چقدراحمق بود رفاعه، می‌دانست شمر امام حسین